فرایندهای جوش و بازرسی

 

این کتاب شامل 9 فصل و 4 پیوست بوده و آموزش های تخصصی را در رابطه با اصول جوشکاری ارائه می دهد.

 

عناوین اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول : مروری بر تکنولوژی جوشکاری

فصل دوم : جوشکاری به روش اکسی استیلن

فصل سوم : منابع نیرو در جوشکاری

فصل چهارم : جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ

فصل پنجم : جوشکاری به روش تیگ

فصل ششم : جوشکاری به روش میگ، مگ

فصل هفتم : جوشکاری به روش الکترود دستی

فصل هشتم : جوشکاری به روش زیرپودری

فصل نهم : طبقه بندی عیوب جوش

پیوست 1 : مواد مصرفی جوش و انتخاب الکترود

پیوست 2 : آشنایی با بررسیهای غیر مخرب و روشهای متداول آن

پیوست 3 : بازرسی جوش ، وظایف و خصوصیات

پیوست 4 : تایید صلاحیت کیفی روشهای جوشکاری و پرسنل جوشکار

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ادامه مطلب