دانلود مقاله ای تحت عنوان:

ویژگیهای قیرهای امولسیونی در برابر تأثیر افزودنیها

 

گردآوری شده توسط:

سید صابر ناصرعلوی، کارشناس ارشد راه وترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

علیرضا شریفی راد، کارشناس عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

منبع :

www.saze20.ir

 

دانلود در ادامه مطلب...