دانلود مقاله ای تحت عنوان:

استخراج پارامترهای مودی سازه ها از طریق اندازه گیری FRF و مقایسه نتایج با تحلیل الملن محدود

گردآوری شده توسط:

علیرضا قاری قرآن، دانشجوی دکترای دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

سعید ضیائی راد، استادیاردانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

 

منبع : www.saze20.ir

دانلود در ادامه مطلب....