آزمایش اندازه گیری میدان مغناطیسی ناشی از جریان­های الکتریکی در سیم­های حلقوی و مستقیم

 

هدف

1- اندازه گیری میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی در سیم رسانای مستقیم و حلقوی به صورت تابعی از جریان

2- اندازه گیری میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی در سیم مستقیم به صورت تابعی از فاصله از محور سیم

3- اندازه گیری میدان مغناطیسی  ناشی از جریان درون حلقه رسانا به صورت تابعی از شعاع حلقه و فاصله از مرکز آن

4- اندازه گیری میدان مغناطیسی ناشی از جریان درون سیم لوله به صورت تابعی از جریان

 

برای دانلود فایل کامل و قابل ویرایش این آزمایش به ادامه مطلب بروید.....

منبع : www.saze20.ir