قانون بلدیه (ساختار شهرداری و شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان) (بخش دوم)

 

دگرگونی های شکل و ماهیت وظایف اساسی شهرداریها در گذر قانونگذاری:

1) نظام حقوقی عوارض شهرداریها:

اختیار تعیین عوارض شهرداری طبق قانون بلدیه با انجمن بلدیه بوده است.اما نباید از این نکته غافل شد که در آن زمان شخصیت حقوقی انجمن بلدیه و بلدیه با الگو پذیری کامل از نظام حقوقی فرانسه،شخصیتی توامان بوده و استقلال نسبی فعلی را نداشته است.بند تسعه عشراً ماده 70 قانون بلدیه،تعیین مقدار عوارضی را که باید از مردم بابت استفاده از راههای اطراف شهر و پلها و معابر و سلاخ خانه ها و لوله های مجاری زیآبها که به خرج شهر ساخته شده است،بدهند.همچنان مقدار حق الارضی که باید شرکت های کشتیرانی و صاحبان کشتی از بابت اسکله هایی که ساخته شده است،بدهند،را بر عهده بلدیه گذاشته بوده است.در واقع نظام تعیین و اخذ عوارض محلی چنین گستردگی را که امروزه دارد،نداشته و عملاً بسیاری از مفاد قانون معطل مانده بوده است.گرچه قانون بلدیه اجازه تشکیل کمیسیون هایی را به بلدیه داده بود،اما سابقه تشکیل کمیسیون های شبه قضایی که بطور تخصصی به رفع اختلافات بین مودیان وشهرداری بپردازد،به اصلاح قانون شهرداری دربهمن 1345 و تصویب  ماده77 باز میگردد.

                 

بقیه در ادامه مطلب ......