آیین نامه ایمنی انبارها (بخش اول)

 

 

الف) مقررات عمومی :

1- باتوجه به نوع موادی که درآن انبار می شودطراحی وساخته شود.

2- دیوارها وسقف وسرپناه تمام انبارهابدون استثناء باید ازمصالح غیرقابل اشتعال ساخته شود.

 3- درفواصل مناسب ازدیوارهای جانبی زه کشی گرددتاازایجاد رطوبت جلوگیری شود.

 4- انبارها بایددرنقاطی طراحی شوندکه وسیله نقلیه مورد لزوم بتواندبه سهولت به محوطه انبار وارد شود.

 5- طراحی آن طوری باشد که مواد درون آن در معرض عوامل جوی (نورخورشید- باران و.... )قرار نگیرد.

.....

 

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

 

آیین نامه ایمنی انبارها (بخش اول)

آیین نامه ایمنی انبارها (بخش دوم)

آیین نامه ایمنی انبارها (بخش سوم)

 

 

انتشار توسط : www.saze20.ir