فرایندهای جوش و بازرسی

فرایندهای جوش و بازرسی

 

این کتاب شامل 9 فصل و 4 پیوست بوده و آموزش های تخصصی را در رابطه با اصول جوشکاری ارائه می دهد.

 

عناوین اصلی این کتاب عبارتند از:

فصلاول : مروری بر تکنولوژی جوشکاری

فصلدوم : جوشکاری به روش اکسی استیلن

فصلسوم : منابع نیرو در جوشکاری

فصلچهارم : جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ

فصلپنجم : جوشکاری به روش تیگ

فصلششم : جوشکاری به روش میگ، مگ

فصلهفتم : جوشکاری به روش الکترود دستی

فصلهشتم : جوشکاری به روش زیرپودری

فصلنهم : طبقه بندی عیوب جوش

پیوست 1 : مواد مصرفی جوش و انتخاب الکترود

پیوست 2 : آشنایی با بررسیهای غیر مخرب و روشهای متداول آن

پیوست 3 : بازرسی جوش ، وظایف و خصوصیات

پیوست 4 : تایید صلاحیت کیفی روشهای جوشکاری و پرسنل جوشکار

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ادامه مطلب

 

/ 0 نظر / 9 بازدید